Bani de liceu

Bani de liceu - legislație

 

  Completat și modificat în baza actelor normative publicate în MOf până la 10.02.2016:

  Act de baza

#B: HG nr. 1488/09.09.2004, privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor in cadrul Programului national de protectie sociala „Bani de liceu”, publicata in MOf nr. 860/21.09.2004

  Acte modificatoare

#M01: HG nr. 1231/13.10.2005, privind aprobarea cuantumului sprijinului financiar ce se acorda elevilor in cadrul Programului national de protectie sociala „Bani de liceu” in anul 2005-2006, publicata in MOf nr. 943/21.10.2005

#M02: HG nr. 1095/11.09.2007, pentru modificarea si completarea HG nr. 1488/2004, privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acorda elevilor in cadrul Programului national dee protectie sociala „Bani de liceu”, publicata in MOf nr. 640/19.09.2007

#M02

Art. 1 –

Se aproba criteriile si cuantumul sprijinului in cadrul Programului national de protectie sociala "Bani de liceu" pentru elevii care urmeaza, la cursuri de zi, liceul sau invatamantul profesional - scoala de arte si meserii si anul de completare, program care consta in acordarea unui sprijin financiar lunar din sume alocate de la bugetul de stat.

Art. 2 –

(1) Beneficiari ai Programului national de protectie sociala “Bani de liceu” sunt elevii care se afla in intretinerea familiilor al caror venit brut lunar pe membru de familie realizat in ultimele 3 luni anterioare depunerii cererii este de maximum 150 lei, precum si elevii care beneficiaza de o masura de protectie ori aflati sub tutela sau curatela, in cazul respectarii conditiei de venit.

#B

(2) Sprijinul financiar prevazut in cadrul Programului national de protectie sociala

"Bani de liceu" se acorda pe perioada cursurilor scolare, inclusiv pe timpul pregatirii si

sustinerii examenului de bacalaureat sau de diploma si pe perioada practicii in productie.

#M02

(3) Cuantumul sprijinului financiar se stabileste anual prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului.

(4) *** Abrogat

#B

Art. 3 –

(1) La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau in calcul toate veniturile cu caracter permanent, realizate de membrii familiei in ultimele 3 luni anterioare depunerii cererii, cu exceptia: alocatiei de stat, alocatiei suplimentare pentru familiile cu multi copii, burselor de studii si burselor sociale, precum si a altor ajutoare cu caracter social acordate elevilor.

(2) In sensul prezentei hotarari, termenul familie desemneaza sotul si sotia sau sotul, sotia si copiii lor necasatoriti, care locuiesc si gospodaresc impreuna.

(3) Este asimilata termenului familie si situatia persoanei necasatorite care locuieste impreuna cu copiii aflati in intretinerea sa.

(4) In sensul definitiei prevazute la alin. (3) se asimileaza termenului familie barbatul si femeia necasatoriti, cu copiii lor si ai fiecaruia dintre ei, care locuiesc si gospodaresc impreuna.

Art. 4 –

(1) Sprijinul financiar se acorda pe baza de cerere, formulata de elev cu autorizarea reprezentantului legal, inregistrata pana la data de 15 octombrie pentru anul scolar 2004/2005 si pana la data de 1 octombrie incepand cu anul scolar 2005/2006, la unitatea de invatamant la care elevul este inscris.

(2) Cererea prevazuta la alin. (1) va fi insotita de actele doveditoare privind venitul brut lunar pe membru de familie.

Art. 5 –

In termen de 5 zile de la afisarea listei cu beneficiarii sprijinului financiar, se pot depune contestatii la unitatile de invatamant care vor fi analizate de comisia formata la nivelul inspectoratului scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, in termen de 3 zile de la data expirarii termenului de contestatie.

#M02

Art. 6 –

(1) La nivelul fiecarei unitati de invatamant care scolarizeaza elevi in invatamantul liceal sau in invatamantul profesional se constituie o comisie de acordare a sprijinului financiar, desemnata de consiliul de administratie al unitatii de invatamant, inainte de inceperea anului scolar.

#B

(2) Comisia are urmatoarele atributii:

a) afisarea la loc vizibil a criteriilor de acordare a sprijinului financiar;

b) primirea cererilor de sprijin financiar;

c) analizarea si afisarea la loc vizibil a listei cu beneficiari;

d) transmiterea catre inspectoratul scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, a listei cu persoanele care indeplinesc criteriile de obtinere a sprijinului financiar;

e) transmiterea contestatiilor la inspectoratul scolar.

#M02

f) sesizarea inspectoratelor de politie si a autoritatilor administratiei publice locale in vederea cercetarii si verificarii unor situatii speciale constatate.

(3) In cazul in care exista sesizari scrise ca solicitantul a facut declaratii false, comisia ia urmatoarele masuri:

a) anunta inspectoratul de politie;

b) opreste acordarea ajutorului financiar si intreprinde demersurile legale pentru recuperarea ajutorului financiar acordat ilegal."

#B

Art. 7 –

(1) La nivelul fiecarui inspectorat scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, se constituie o comisie, in termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, stabilita de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar.

(2) Comisia prevazuta la alin. (1) va analiza contestatiile primite de la unitatile de invatamant, va centraliza listele cu beneficiarii sprijinului financiar, primite de la unitatile de invatamant, in baza carora va solicita Ministerului Educatiei si Cercetarii fondurile aferente.

Art. 8 –

La nivelul Ministerului Educatiei si Cercetarii se va constitui o comisie care va urmari aplicarea prevederilor prezentei hotarari, in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, ale carei componenta si atributii vor fi stabilite prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.

Art. 9 –

Criteriile specifice si metodologia de acordare a sprijinului in cadrul Programului national de protectie sociala "Bani de liceu" se stabilesc prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.

Art. 10 –

Beneficiarii Programului national de protectie sociala "Bani de liceu" nu pot beneficia in acelasi timp si de bursa sociala.

Art. 11 –

(1) Fondurile pentru finantarea Programului national de protectie sociala "Bani de liceu" se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei si Cercetarii.

(2) Acordarea sprijinului financiar in cadrul Programului national de protectie sociala "Bani de liceu" se face in ordinea crescatoare a venitului brut lunar pe membru de familie, cu incadrarea in fondurile aprobate cu aceasta destinatie Ministerului Educatiei si Cercetarii.

(3) Sumele reprezentand sprijin financiar acordat in baza Programului national de protectie sociala "Bani de liceu" se repartizeaza inspectoratelor scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii, pe baza listei cu beneficiari transmise de catre inspectoratele scolare.

(4) Plata sprijinului financiar se face prin unitatile scolare direct catre elevii beneficiari ai Programului national de protectie sociala "Bani de liceu".

Avizier

Autentificare